Udskiftning/Kontrol af vandmåler

Information i forbindelse med målerskift.  

Der stilles meget store krav til de afregningsmålere, der opsættes hos forbrugeren. Det skyldes, at forbruget skal kunne måles helt nøjagtigt og på samme ensartede grundlag for alle forbrugere tilknyttet et vandværk. Derfor er området gennemreguleret i lovgivningen, og der er udarbejdet vejledninger om hvordan kontrollen skal finde sted. Måleren hos forbrugeren skal som udgangspunkt udskiftes mindst hver 6 år. For at få en smidig tilrettelæggelse af arbejdet kan udskiftningen ske ved at opdele målerne i partier med samme opsætningstidspunkt eller ved at have en oversigt over samtlige måleres opsætning. I stedet for udskiftning af måleren kan vandværket udtage en række målere til stikprøvekontrol. Kontrol med målere i drift stiller meget store krav til håndtering og afprøvning. Der er udarbejdet helt klare regler for udtagning af målere til stikprøvekontrol. Afprøvningen kan kun finde sted på et godkendt målerlaboratorium. Reglerne gælder kun for afregningsmålere hos forbrugerne.


Hvad skal du huske, inden vi kommer?

Ryd op foran vandmåleren, så teknikeren kan komme til.

Tjek for tæring og rust på rørene.

Sørg for, at der kan lukkes for vandet (tjek afspærringshanerne).

 

 

Bekendtgørelse om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand.  

 § 1. Målere, der anvendes som grundlag for måling af forbruget af varmt og koldt vand, skal i den udstrækning, de er omfattet af bekendtgørelse om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau, bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug eller bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme, opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i nærværende bekendtgørelse og i de forskrifter, hvortil nærværende bekendtgørelse henviser.   § 15. Varmtvandsleverandører og vandværker er ansvarlige for, at deres målere i drift, ikke overskrider det dobbelte af de maksimalt tilladelige fejl ved førstegangsverifikation. De skal enten foretage periodisk udskiftning af alle målere i et givet parti maksimalt 6 år efter partiets opsætning eller etablere et kontrolsystem til overvågning af målernes nøjagtighed. Et kontrolsystem skal være således opbygget, at der gennem dets drift opnås tilstrækkelig sikkerhed for, at kravene til de i drift værende målere ikke overskrides.   Stk. 2. Såfremt der gennemføres statistisk stikprøvekontrol af de jf. stk. 1 periodisk udskiftede målere, kan periodelængden for de målere, som opsættes i stedet, forlænges, hvis resultatet af stikprøvekontrollen er tilstrækkelig godt. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering.   Stk. 3. Kontrolsystemet i henhold til stk. 1 kan baseres på statistisk stikprøvekontrol af givne partier af ensartede målere, hvor kontrolperioden varierer afhængigt af resultatet af kontrollen. Kontrolmåling skal foregå ved akkrediteret kalibrering. Nedtagne målere må ikke genanvendes før de er reverificerede.   Stk. 4. Kontrolsystemet skal foreligge fuldt dokumenteret i en kontrolmanual.   Stk. 5. Varmtvandsleverandører og vandværker er forpligtet til at bekendtgøre over for de til varmtvandsforsyningen eller vandværket tilsluttede vandforbrugere, om de anvender periodisk udskiftning eller har etableret et kontrolsystem, jf. stk. 1. I tilfælde af kontrolsystem skal dettes indhold på samme måde bekendtgøres, ligesom vandforbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer af kontrolsystemet.  

 

Udsholt Vandværk har etableret et kontrolsystem.