Historie

1964

Udsholt Vandværk blev bygget på sin nuværende placering, med 1 boring, iltningstrappe, 2 filtrerækker og hydrofor, til at forsyne Blistrup og omegn.

1964-1974

I dette tidsrum blev forsyningsområdet udvidet med Udsholt og Rågeleje.

Bl.a. med udstykninger af større områder til sommerhuse.

Det var dengang, hvor vandet kostede ingen ting, så der måtte etableres 3 boringer mere.

1979

Vandværket blev udbygget med 2 filtre mere og der blev lavet trykstyret udpumpning.

1990

Vandværket blev yderligere udbygget med 2 filtre mere, så vandværkets samlede produktions kapacitet kom op på 360 m3 i timen.

1990-2010

I denne periode blev det mere og mere almindeligt, at man blev afregnet ud fra de faktiske m3, hver ejendom brugte. Det medførte en gevaldig nedgang i udpumpet m3 fra vandværket.

2010

I 2010 blev vandværket overdraget fra Gribskov Kommune til forbrugerne og drives i dag som et A.m.b.a. med årlig generalforsamling og valgt bestyrelse.

2013

Udvidelse af administration og lagerbygning.

2015

Grundet forsat en mindre udpumpning, et ældre produktionsværk og ikke mindst energiforbrug, blev der iværksat gennemgang og udarbejdet en handlingsplan for renovering af hele vandværket.

2016-2017

Først blev der renoveret boringer. De gamle var placeret i store betonbrønde under terræn, de blev nu hævet op over terræn og placeret i nye råvandstationer. I samme omgang blev der isat nye grundvandspumper, så de er mere tidssvarende.

2018

Så blev det tid til total ombygning af iltningsprocessen. Det gamle iltningstårn blev omdannet til, modtagestation (manifold) for alt råvand, en noget mindre iltningsproduktion. Der blev i samme omgang nedlagt 2 filtre, pga. overkapacitet.

2019

Ny iltning sat i drift, man kan rimeligt hurtig se en stor forbedring af både vandkvalitet samt energiforbruget. 

Nu forestår renovering af filtre.

2021-2022

Året 2021 blev året hvor det gl. vandværk blev gennemgået for renovering af filtre samt udpumpning. Det viste sig hurtigt at det ville blive en meget stor omkostning i forhold til at bygge nyt.

Efter gennemgang med forskellige leverandører om bygning af nyt vandværk, blev der indgået kontrakt med Silhorko om bygning af et nyt vandværk.

Det nye vandværk består af 2 stk. separate trykfilterlinjer, med et max flow pr. linje på 75m³/t. Ny udpumpning med 4 stk. pumper, max udpumpning 180m³/t. 2 stk. rentvandstanke på hver 125 m³. På udpumpningen er der monteret 2 stk. UV-anlæg som beredskabsanlæg.

Det nye vandværk blevet taget i drift den 5. september 2022 og det gamle vandværk blev lukket ned den 26. september 2022.

Efter denne ombygning har vi ikke nogen åbne vandbaner i produktionen af rent drikkevand.

1994-20++

Ledningsnet renoveres løbende.

Indvinder ca. 330.000 til 350.000 m3 om året.

Udpumper ca. 330.000 m3 om året.

Vandværket har ca. 190 km. ledningsnet.

Forsyningsområdet dækker et areal på ca. 28 km2.

Vandværket har 4.997 forbrugere pr. 31. december 2023.

 

Opdateret 2. januar 2024